Algemene voorwaarden Deveyn 

Artikel 1. Definities 

1: In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Deveyn.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Deveyn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Deveyn gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Deveyn verrichtte handelingen.

2: Door ondertekening of schriftelijk akkoord van een overeenkomst met Deveyn verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Deveyn en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4: Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5: Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Deveyn en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

 1. De door Deveyn gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Deveyn is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen, aan Deveyn wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Deveyn zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Deveyn niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Deveyn gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Deveyn van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Deveyn aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 4a. Aanpassingen na goedkeuring offerte en eerste opzet

 1. Na goedkeuring van de offerte en de eerste opzet van de website heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om nog één keer aanpassingen te laten doorvoeren zonder extra kosten. Het is belangrijk dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft welke aanpassingen hij wenst, zodat deze in één keer kunnen worden verwerkt.
 2. Na deze eerste aanpassing zal Deveyn voor nieuwe wijzigingen een uurtarief van 25 euro hanteren. Het is daarom van belang dat de opdrachtgever bij de eerste aanpassing alle gewenste wijzigingen goed communiceert om extra kosten te voorkomen.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Deveyn mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Deveyn Websites’ of andere teksten in die trant. Daarnaast wordt er een portfolio afbeelding op www.webdeveyn.com geplaatst met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Deveyn zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Deveyn zullen worden nagestreefd.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Deveyn steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Deveyn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Deveyn worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Deveyn zijn verstrekt, heeft Deveyn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Deveyn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Deveyn kenbaar behoorde te zijn.
 5. Deveyn zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Deveyn het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Deveyn hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Deveyn of door Deveyn ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Deveyn Algemene voorwaarden WebDeveyn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk 

 1. Indien Deveyn op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Deveyn worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Deveyn. Deveyn is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Deveyn opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Deveyn van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging 

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen geen vaste opzegtermijn: een domeinnaam wordt voor één jaar betaald. Ieder jaar herhaalt dit zich en dient Deveyn de opdrachtgever hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.
 2. Deveyn kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Deveyn gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Deveyn heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Deveyn niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Deveyn zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Deveyn kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 9. Copyright 

 1. Alle aan Deveyn verstrekte digitale of andere media worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Deveyn ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Deveyn voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer

copyright op de geleverde source code kunnen rusten. Zie ook artikel Eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Deveyn en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Deveyn zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

 

Artikel 11. Overmacht 

 1. In geval van overmacht is Deveyn gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Deveyn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Deveyn geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 12. Toepasselijkheid wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Deveyn behoudt het recht om op elk gewenst moment wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: webdeveyn.com/algemene-voorwaarden/.
 2. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Het ontbinden van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting tot betaling voor de reeds geleverde diensten.

 

Artikel 12a. Diverse bepalingen 

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Deveyn kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: www.webdeveyn.com/algemene-voorwaarden/ . Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Deveyn heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 13. Derden 

 1. Deveyn is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Deveyn doorgevoerd.
 2. Deveyn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud 

 1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Deveyn. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Deveyn vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Deveyn of anderen ontwikkelde scripts en programma’s (waaronder CMS) gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Deveyn.

 

Artikel 15. Privacy bepalingen 

 1. Uw persoonsgegevens worden door Deveyn slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Deveyn. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Deveyn verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming

 

Artikel 16. Aanpassing van de website na afronding van de samenwerking

 1. Na afronding van de samenwerking heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om eventuele aanpassingen aan de website te laten uitvoeren door Deveyn. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om zelf aanpassingen uit te voeren, dient de opdrachtgever Deveyn hiervan op de hoogte te stellen. In dat geval zal Deveyn de naam van Deveyn en de gebruikte builder (indien van toepassing) van de website halen, zodat onze naam niet langer zichtbaar zijn op de website. De builder wordt gedeactiveerd, en ontvangt dan geen (veiligheids)updates meer. De website zal blijven staan zoals het was.
 2. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de builder van Deveyn online te laten staan en zelf aanpassingen aan de website wil doen, kan dat tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding van 50 euro, bovenop het reguliere hostingfactuur. Deze vergoeding geeft de opdrachtgever het recht om gebruik te maken van de online builder van Deveyn voor het doen van aanpassingen aan de website gedurende het jaar. De builder blijft ten alle tijden eigendom van Deveyn.

Artikel 17. Verwijdering van Domeinnaam

 1. De opdrachtgever erkent dat het registreren en onderhouden van een domeinnaam kosten met zich meebrengt.
 2. Indien de opdrachtgever besluit om een domeinnaam te verwijderen of niet te vernieuwen, dient hij zich bewust te zijn van de kosten die hiermee gemoeid zijn. Deveyn zal de opdrachtgever tijdig informeren over de naderende vervaldatum van de domeinnaamregistratie.
 3. De opdrachtgever krijgt een redelijke termijn om te beslissen of hij de domeinnaam wil behouden of verwijderen. Indien de opdrachtgever besluit om de domeinnaam te behouden, zal Deveyn zorgdragen voor de verlenging van de registratie tegen de geldende tarieven.
 4. Indien de opdrachtgever besluit om de domeinnaam te verwijderen, zal Deveyn de opdrachtgever informeren over de kosten die hiermee gepaard gaan. Deze kosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan voordat de domeinnaam wordt verwijderd.
 5. Deveyn is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of verlies van de domeinnaam indien de opdrachtgever ervoor kiest om deze te verwijderen.